كلينيك/ عيادة طب العيون برج بوعريريج Clinique Ophtalmologique De Bordj Bou Arréridjعيادة طب العيون برج بوعريريج

Clinique Ophtalmologique De Bordj Bou Arréridj

العنوان:

رقم 09 أ شارع ريغي سعيد، حي الحدائق
برج بوعريريج
الجزائر

09 A Rue Righi Said Cité des jardins
Bordj Bou Arréridj
Algérie

الهاتف:

035681165
+213 35 73 01 24

الفاكس:

035683144